Cenník

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená vo výške 5,40 Eur za vypálenie 1 litra 50% destilátu.
Cena pozostáva z:
ceny za službu ......... 2,75 € + 20% DPH =        3,30 €
spotrebnej dane ...............................................  2,70 €
–––––––––––––––––------------–––––––––––––---––
spolu ..................................................................  6,00 €

Poplatok za kvas, z ktorého sa vypáli menej ako 6 la je 10 Eur.

Cena za službu zahŕňa:
- použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
- práca obsluhy zariadenia
- likvidácia výpalkov
- režijné náklady prevádzkovateľa


Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK.2022850467, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.
Zákazník - pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za
jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l. a.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere
(vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Príklad výpočtu ceny:

Pestovateľovi sme vypálili z dodaného kvasu 10 litrov 70% destilátu.
Vypočítava sa koľko je to litrov 50% destilátu:
10 litrov x 70% : 100 = 7 litrov 100% alkoholu
7 litrov l. a. x 2 = 14 litrov 50% destilátu
Cena bude: 14 litrov x 6 = 84 € s DPH
z toho: za službu: 46,20 € s DPH