O nás

História pálenice
   Novovybudovaná pálenica, nachádzajúca sa na východnej strane obce Dargov, ktorú nemožno nezbadať v smere od Michaloviec, prípadne od Bačkova. Najmodernejšia technológia, ktorú dodala brnenská firma Destilla Vám vypáli destilát podľa vášho gusta avšak veľa závisí od kvality Vami dodaného kvasu.

 

Technológia:

   Destilačné zariadenie typu KPD 300 je chránené priemyselným vzorom č. PVZ 2005-36193 vydaným úradom priemyselného vlastníctva v Prahe. Popísané zariadenie dovoľuje riešiťväčšinu problémov, s ktorými sa stretnete pri destilácii.  Je veľmi flexibilný a dovoľuje celú radu pracovných režimov, ktoré sa dajú v praxi využívať. Zariadenie so zabudovaným katalyzátorom spĺňanajprísnejšie kritéria na obsah škodlivých látok v destiláte.

 

Služby:

- Starnutie ultrazvukom
- Kvas je čerpaný obsluhou podtlakovou pumpou (žiadne ručné nalievanie do kotla)
- Destilácia je prevádzaná na najmodernejšom destilačnom zariadení s deflátorom, ktorý umožňuje získať vysokú kvalitu destilátu i pri nízkej kvalite kvasu
- Výhodné množstevné zľavy
- Profesionálna obsluha a poradenstvo

 

Zákon

   Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,4 Euro/la); pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 Euro/la).
   V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi.
   Podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusí byť ovocie, z ktorého sa vyrába lieh v pestovateľskej pálenici, dopestované vlastnou pestovateľskou činnosťou, t.j. je možné vyrábať lieh aj zo zakúpeného, darovaného,... ovocia, kvasu.
   Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.
   Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.
   Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v la. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.